Kategóriák
Együttműködési megállapodás

Szerződés száma: 

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről a B&A TRADE KFT.,

- adószáma:                 13807632-2-41

- cégjegyzék száma:    01-09-956993

- telephely:                  4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 100.

- székhely:                   1015 Budapest, Széna tér 7. IV/12.

- weboldal:                  www.butorvaria.hu

- email:                        bandatradekft@gmail.com

alatti székhelyű gazdálkodó szervezet mint eladó (gyártó),

 

másrészről mint a www.butorvaria.hu weboldalra regisztrált partner,

- adószáma:    

- telephely:                                                                                      

- székhely:      

alatti székhelyű gazdálkodó szervezet, mint  vevő (vállalkozó) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

 

1./ A szerződő felek

kijelentik, hogy

a.)    a gyártó minden szükséges kapacitás, gyártási ismeret, technológiai berendezés birtokában van, hogy minden hatályos törvényes előírás betartásával, megrendelő részére, a szerződés tárgyában részletezett, saját gyártású, vagy vásárolt termékeket gyártson és szállítasson, másrészt

b.)    a vállalkozó cégbíróságon bejegyzett céggel, megfelelő tevékenységi engedéllyel, telephellyel, raktározási-, bemutatási- és értékesítési feltételekkel, szükséges biztosításokkal rendelkezik.

2. / Szerződés tárgya:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyártó, a vállalkozó részére, az általa gyártott és forgalmazott, alább megjelölt termékeket szállítja:

·         saját gyártású ülő-fekvő bútorok, asztalok, székek

·         egyéb lakberendezési termékeket (szőnyeg, matrac, stb.)

·         vásárolt, kereskedelmi árukat (kárpitozott bútor, szekrény, konyha és kiegészítő bútorok)

a mindenkori, aktuális termékismertető katalógusok és az érvényes árjegyzékek alapján, valamint a egyedi megállapodás szerint.

·         Egyedi igényre legyártott és/vagy beszerzett termékeket, külön, egyedi eseti megállapodás alapján.

 

3./ Mennyiség

            Vállalkozó előzetes heti, havi igénybejelentésében határozza meg, a folyamatos áruforgalmi munka során, eseti megrendelések formájában lehívott, összes egy az adott szállításra vonatkozó igényét, melyet szállító a havi globális tervezési, és a heti operatív programozási munkájában figyelembe vesz.

            Vállalkozó részéről a havi igénybejelentés csupán tájékoztató jellegű, gyártót azonban előzetes bejelentkezési kötelezettség terheli, ha az időarányos szállítási igényeket nem tudja kielégíteni.

            Vállalkozó kötezettséget vállal, hogy a regisztrálást követő 6 hónapon belül 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint értékben bútort vásárol a gyártótól. Ha ez írányú vállalásának nem tesz elegett, úgy a B&A Trade Kft., mint a www.butorvaria.hu üzemeltetője, jogot formál arra, hogy 300.000 Ft + áfa, azaz háromszázezer forint + áfa összeget kiszámlázzon a www.butorvaria.hu oldalon található képek, dokumentumok addigi használata ellenértékeként.

4./ Minőség

            A gyártó saját előállítású és forgalmazott termékei kielégítik a vonatkozó hazai és EU, valamint import áru esetén a gyártómű szerint illetékes nemzeti szabványokat. Leminősített bútorok értékesítésénél a garancia megszűnik az adott hibára vonatkozóan.

            A vállalkozó eseti kérésére, a gyártó erre vonatkozó írásos minőségi tanúsítványt ad. Egyebekben a gyártó vállalja, hogy az eladott áru első osztályú és a garanciát vállalja.  A garancia ideje 12 hónap. Leértékelt vagy kifutó modellekre nem vállal garanciát, mert olyan árengedményt tesz a vevő felé, hogy ezáltal a vevő köteles jótállni a felmerült hibákért, viszont gyártó nem zárkózik el a hibák kijavítása elöl annak megfizetése esetén. Reklamáció esetén a vállalkozó köteles kezelni a problémát a magán vevő (fogyasztó) irányába. Garancia jótállás csak számla bemutatása ellenében történhet 1 éven belül. Vállalkozónak meg kell győződnie, hogy jogos-e a fogyasztó által előadott panasz, másodízben gondoskodik a fogyasztó lakásából való el és beszállításról a gyártó telephelyére, akkor ha az a panasz jogos, vagy ha a helyszínen nem javítható. Ha a gyártó elismeri és megjavítja a hibás terméket (térítés nélkül), akkor vállalkozó jogosult a szállítási költségeinek megtérítésére a gyártótól. Ha a reklamáció nem jogos, tehát a hiba nem garanciális, a gyártó megjavítja térítés ellenében, de nem köteles a vállalkozó költségeit megfizetni. Jogosulatlan panaszkezelés esetén a gyártó jogosult költségigényét benyújtani a vállalkozó irányába. Eladó minden esetben személyenként 5000Ft, azaz ötezer forint óradíjat számol fel a vállalkozónak, kiszállás esetén 200Ft, azaz kettőszáz forintot számol fel minden megtett kilométer után. Ezeket a megállapításokat bizonylaton rögzíteni kell. Garanciális és jótállási igényt csak számla ellenében és az azon feltüntettet dátumtól számított 12 hónapig érvényesíthet vállalkozó gyártóval szemben. Ha vállalkozó nem tudja igazolni a bútor eladásának dátumát, akkor a bútoron lévő gyártási dátum a mérvadó, a garanciális határidő meghatározásánál.

            A gyártó szavatol, hogy első osztályú és minőségű anyagot használ, de az általa vásárolt anyagok nem látható rejtett hibáiért nem tartozik felelősséggel. Fogyasztó és vállalkozó panaszait a gyártó felé írásba kötelesek jelezni, mert a gyártó az ő beszállítói felé csak az írásos panaszok nyomán tud érdekérvényesítést foganatosítani.

5./ Árak, számlázási árak

            A szerződés tárgyát képező termékeket a gyártó a vállalkozó részére a B&A TRADE KFT. mindenkor érvényes hivatalos egyedi,  termelői árjegyzéke szerint szállítja, illetve számlázza; a kiszolgálás helyétől (Nyíregyháza) és a szállítási feltételekben meghatározott paritástól függően.

            Bárminemű egységár- és egyedi árkedvezmény csak és kizárólag határidőre történő fizetés esetén illeti meg a rendelőt. Az árak mindig telephelyi árakként értendők.

            Az állandóan változó gazdasági körülmények miatt a gyártó nem tud folyamatosan állandó árakat biztosítani, hanem a változó deviza, energia és üzemanyag árakhoz igazodva emeli, vagy csökkenti az árjegyzékben szereplő árakat. A gyártó nem tartozik felelősséggel és magyarázattal, ha kiértesítés nélkül üzleti érdekeit védve változtat az áron. 

6./ Paritás

            A teljesítés helye a gyártó telephelye, Nyíregyháza, Rákóczi u. 100., a fuvareszközre rakással, függetlenül attól, hogy melyik fél viseli a fuvarköltségeket.

            Az árunak az elszállítása vagy a vállalkozó, vagy a gyártó fuvarszervezésben történik. Vállalkozónak ez utóbbi esetben is lehetősége van a fuvarozó cég kiválasztására, éppen ezért fogadják el a szerződő felek, hogy a teljesítés a fuvareszközre rakással megtörténik. A fuvarszervezés módját a felek külön szóbeli megállapodásban pontosítják.

            Fentiekből következően a fuvarozás  közben keletkezett károkért a gyártó felelőséggel nem tartozik, kivéve ha saját szállítóeszközén történik a teljesítés.  A gyártó azonban vállalja, hogy az általa szervezett fuvarokat csakis szakszerű, hozzáértő cég illetve fuvareszköz teljesíti. A gyártó telephelyén, közúti fuvareszköz felterhelésével történő teljesítés esetén,  a vállalkozó képviselője, illetve a bármely fél által megbízott áruszállító alkalmazottja (nevezetesen a gépkocsi vezetője) köteles ellenőrizni a rakodás megfelelő módját, felelőséggel ellenőrzi és átveszi a kiszállítandó mennyiséget, és biztosítja a rakomány megfelelő rögzítését.

7./ Szállítás módja, feltétele és áruk átadása, átvétele

            a, gyártó telephelyéről vállalkozó saját gépjárművével, vagy az általa megbízott fuvarozó céggel elszállítja a megrendelt bútorokat. Ebben az esetben a gyártó alkalmazottai az átadás-átvétel megtörténte után vállalkozó tehergépkocsiját szakszerű keretek között vállalkozó megbízottjának közreműködésével megrakodják. Az okmányok és a bútorok átadás-átvétel után gyártó nem vállal felelőséget, hogy vállalkozó telephelyére mikor és milyen állapotban érkezik megrendelt bútora. A hibátlan szállítás felelősége a vállalkozó által megbízott áruszállító.

            b, gyártó saját gépjárművével leszállítja vállalkozó részére a megadott határidőre a megrendelt bútorokat. Ebben az esetben az áru hibátlan átvétel-átadásáig gyártó vállalja a felelőséget. Vállalkozó biztosítja gyártó részére, hogy a megbeszélt időben és helyen saját, szakképzett egészséges, a rakodásra alkalmas emberei (minimum 2 fő) várják az áru megérkezését. Vállalkozó előre biztosítja az áru azonnali leszedésének megkezdését és az előre kialakított helyen az áru szakszerű elhelyezését. Gyártónak nem kötelessége rakodót biztosítani.

            c, 1) gyártó saját gépjárművével leszállítja vállalkozó részére a megadott határidőre a megrendelt bútorokat. Ebben az esetben az áru hibátlan átvétel-átadásáig gyártó vállalja a felelőséget. Vállalkozó igénybe veszi gyártó azon szolgáltatását, melynek keretében gyártó vállalja, hogy a vállalkozó üzletébe az előre kialakított helyre sérülésmentesen berakodja a bútort, ezért gyártó részére az áru érték 2,5 %-át rakodási díjként megfizeti. Vállalkozónak kötelessége 20 méteren belüli parkolóhely biztosítása, valamint a raktárba, boltba való hely biztosítása.

            c, 2) Amennyiben vállalkozó nem tudja biztosítani a 20 méteren belüli parkolást a rakodáshoz, valamint üzletében, raktárában nincs előkészülve az áru fogadására gyártó vállalja, hogy vállalkozó üzletét átrendezi annak mértékéig, hogy az általa leszállított bútorok sérülésmentesen elhelyezhetőek legyenek. Ezért gyártó az áru értékének a 4%-át kéri költségeinek és munkájának ellenértékeként.

Ezen irányú szolgáltatás igénybevételét a vállalkozónak előre jelezni kell a gyártó irányába, hogy időben biztosítani tudja a megfelelő személyzetet, valamint az aznapi és másnapi fuvarok időben összeszervezését. Ha a vállalkozó nem jelzi, de mégis a c.pont 1-2 valamelyike teljesül, úgy az áru érték 3,5%-át, vagy az 5%-át köteles megfizetni gyártó részére.

8./ Mennyiségi és minőségi átvétel, reklamáció

            A vállalkozó a mennyiségi és minőségi vizsgálatot az átvételkor köteles haladéktalanul elvégezni, és esetleges mennyiségi, illetve minőségi kifogását, az előírt okmányok csatolásával, igényeinek megjelölésével, az átvételkor azonnal a gyártó részére jelenteni köteles. Az árú átvételekor nem lehet indok, hogy nem volt idő átnézni, siettek, csomagolás alatt nem látszott, stb.. Az árú átadását, átvételét követően  olyan jellegű problémát, ami szabad szemmel látható, megállapítható (mint pl.: koszos, kiszakadt, összetört, stb.) , mint garanciális problémát  a gyártó nem fogad el.

            A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árunak az átvételkor nem észlelhető, de a vállalkozó által bizonyítottan a teljesítéskor már meglévő, ún. rejtett hibája esetén (fénytörés, pöttyök, stb.), a gyártó szavatossági felelősége az elévülési határidő alatt a hibás áru kicserélésére vonatkozik. E kötelezettségén túlmenően az gyártó semmilyen szavatossági vagy egyéb kártérítési felelőséggel nem tartozik.

9./ Fizetés

            A vállalkozó a leszállított áruk vételárát, a gyártó számlázása alapján, a következők szerint köteles megfizetni:

-          készpénzfizetési számla esetén azonnal készpénzben egy összegben köteles teljesíteni a vevő a gyártó részére,

-          előre utalással, vagy előre befizetéssel a gyártó bankszámlájára előleg számla ellenében,

-          átutalással a megadott határidőig,

-          fizetési késedelem  esetére a felek – a késedelem napjától a teljesítés napjáig járó évi jegybanki alapkamat 2-szeres mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.

            A gyártó a vállalkozó részére átadott termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

            Megállapodnak a felek abban, hogy amennyiben a vállalkozó fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, úgy a részére leszállított termékekkel jogérvényesen a gyártó rendelkezik.

            A gyártó által forgalmazott, nem saját előállítású, elsősorban import áruk fizetési kondíciói, mindenben megegyeznek a saját termékek fizetési feltételeivel.

A fizetési teljesítések a gyártó Tiszavasvári Takarék Szövetkezet nyíregyházi kirendeltségénél vezetett forintos bankszámlájára történik, melynek adatai a következők:

            Számlaszám: 68700119-10815434-00000000

10./ A szerződés hatálya

            Jelen szerződést a felek a www.butorvaria.hu weboldalon való regisztrálásával elfogadták, és határozatlan időre kötik. A szerződés időtartama alatt a felek, annak teljesítése érdekében, kölcsönösen és folyamatosan együttműködnek. A felek az együttműködés keretében, jelen szerződés tárgyát képező áruk szállításának ütemezését is együttesen határozzák meg. A www.butorvaria.hu oldalon található anyagok, képek, leírások a B&A Trade Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, ezért jogosulatlan felhasználása jogi következményeket von maga után. A regisztált partnerek részére a B&A Trade Kft. egy jelszó formájában engedélyt ad a weboldalon lévő képek, anyagok saját üzleti célú felhasználására. Jelen szerződés megszűntetését bármelyik fél írásban kezdeményezheti.

11./ Nem megfelelő üzleti magatartás

            Vállalkozó a gyártó üzletpolitikájával ellentétes magatartást nem tanúsíthat. Amennyiben mégis ezt tenné, a gyártó részéről jelen szerződés azonnali, egyoldali felbontására ad kimerítő indokot.

 

12./ Vitás ügyek rendezése

            Szerződő felek a jelen együttműködési megállapodásból redő vitás ügyeik peren kívüli rendezésére törekszenek. A jelen együttműködési megállapodásból eredő bármely jogvita eldöntésére szerződő felek kikötik az gyártó nyíregyházi telephelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

13./ Egyéb feltételek:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

            A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.